Wednesday, 19 September 2012

Pemikiran Politik Al-Ghazali

IMAM al-Ghazali (m. 505/1111) merupakan tokoh Islam yang amat dikagumi ramai termasuk juga di kalangan orang Barat. Banyak kajian di Barat menerima ketokohan Imam al-Ghazali dalam bidang pemikiran politik (Goldziher 1916; Sherwani 1935; Lambton 1954; Binder 1955; Watt 1965/66; Laoust 1970; Crone 1987; Hillenbrand 1988, 2004). Secara umumnya Imam al-Ghazali merupakan ulama Islam yang benar-benar mewakili semangat keseluruhan ajaran Islam sebagaimana didapati dalam bukunya Ihya’ ‘Ulum al-Din. Beliau pula menguasai pelbagai ilmu merangkumi ilmu-ilmu Islam dan ilmu asing termasuk bidang falsafah. Artikel ini membincangkan pemikiran politik Imam al-Ghazali menerusi karyanya Kitab al-Iqtisad fi al-I’tiqad (1998; trj. 2007). Seterusnya pemikiran politik al-Ghazali ini dikaitkan dengan perkembangan politik di Malaysia dalam bahagian kedua. Sudah semestinya pemikiran tokoh besar Islam ini relevan dengan dimensi politik tanah air terutama menjelang pilihanraya ke-13. 

I. Pemikiran Politik Imam al-Ghazali dalam Kitab al-Iqtisad fi al-I’tiqad
Sebenarnya Kitab al-Iqtisad merupakan koleksi karya al-Ghazali dalam bidang akidah. Buku ini bertujuan untuk menjelaskan pegangan akidah ahlu Sunnah dan mempertahankannya daripada cabaran semasa. Di dalamnya terkandung perbahasan tentang akidah Islam bermula dengan bab tauhid, kenabian dan hari akhirat. Sebelum itu Imam al-Ghazali memulakan dengan prakata menyentuh tentang isu epistemologi dan metodologi ilmu akidah. Al-Ghazali mengakhiri buku ini dengan bab kepimpinanan (imamah) dan bab tentang kelompok yang wajib dihukum sebagai kafir. Bab terakhir ini penulis telah kemukakan dalam artikel Dakwah keluaran Mac-April 2012.

Menurut al-Ghazali, bab kepimpinan (imamah) sebenarnya bukan masalah utama dalam bidang akidah. Ia sepatutnya berada dalam bidang fiqah. Secara umumnya ia sekarang dibawah disiplin siyasah shar’iyyah (politik berteraskan syariah) atau fiqah kepimpinan. Walaupun begitu al-Ghazali tetap memasukkan bab ini kerana ia sudah menjadi sebahagian tradisi kelimuan dalam bidang akidah. Ini ditambah sebagai usaha intelektual dalam menangkis dalam aliran golongan Syiah yang menjadikannya sebagai perbahasan akidah. Al-Ghazali memulakan bab ini dengan pengantar yang pendek. Menurutnya, kajian tentang kepimpinan sebenarnya berkait dengan fiqah dan bukannya dalam aspek perkara yang difahami melalui akal (ma’qulat) semata-mata. Menurut al-Ghazali, banyak berlaku perselisihan dalam perbahasan isu kepimpinan sehinggakan beliau berpendapat adalah lebih baik untuk mendalaminya. Ini kerana kerana kajian dalam bidang ini begitu rencam walaupun pengkaji menemui kebenaran sekalipun. Ditambah apabila kesimpulanya adalah salah. Ini sebenarnya apa yang berlaku dalam bidang kajian sains politik sekarang. Selain itu isu kepimpinan banyak juga melibatkan unsur-unsur yang membawa kepada kefanatikan (ta’assubat).

Al-Ghazali meneliti tiga masalah dalam isu kepimpinan, iaitu (1) tanggungjawab untuk melantik imam dengan menyentuh kewajipan melantik pemimpin, (2) kelayakan untuk menjadi pemimpin, dan (3) penjelasan tentang kedudukan sahabat dan Khulafa Rasyidin. Dalam artikel ini dua aspek yang pertama sahaja yang akan dibincangkan. Ini kerana kedudukan para sahabat dan khulafa rasyidin bukan lagi menjadi isu dalam soal kepimpinan sekarang. Ia sudah berakhir dalam lipatan sejarah walaupun ia masih cuba diungkit-ungkit terutama dalam kelompok Syiah.

Dalam masalah pertama, al-Ghazali melihat umat Islam mempunyai kewajipan untuk melantik pemimpin negara (imam, khalifah). Di sini, Imam al-Ghazali melihat asasnya bersumberkan kepada syariah dan bukan semata-mata akal. Ini kerana pelantikan pemimpin mempunyai kesan yang amat baik. Dengan adanya pemimpin, negara dan masyarakat mendapat manfaat. Mengabaikan tugas melantik  pemimpin membawa keburukan. Al-Ghazali menyimpulkan bahawa masyarakat Islam tidak boleh menolak pemimpin kerana kebaikan dibawa. Mengabaikan pelantikan pemimpin membawa keburukan pada dunia dan agama itu sendiri. Seterusnya kewajipan melantik pemimpin bukan sekadar bersandar kepada ijmak ulamak semata-mata. Ini kerana ijmak ini ada asas syariah iaitu sunnah rasul sendiri. Dengan kata lain Rasulullah s.a.w berjuang untuk menegakkan pelaksanaan urusan agama. Manakala pelaksanaan urusan agama tidak dapat berjalan tanpa adanya pemimpin yang ditaati. Kesimpulan al-Ghazali ialah melantik pemimpin adalah wajib menurut syariah.

Al-Ghazali seterusnya menolak anggapan bahawa pelaksanaan ajaran agama dapat berjalan tanpa adanya pemimpin. Asas Imam al-Ghazali ialah pemimpin yang dilantik dan ditaati tadi akan melaksanakan peraturan dunia dengan sebaik mungkin sehingga peraturan agama mudah dilaksanakan. Dengan kata lain, tanpa pemimpin urusan dunia tidak dapat berjalan dan begitu juga urusan agama.

Di sini, al-Ghazali tidak melihat berlakunya konflik antara dunia dan agama. Beliau menolak tanggapan bahawa agama boleh berjalan bila kehidupan dunia ditolak atau diketepikan. Seterusnya al-Ghazali menerangkan maksud istilah “dunia” supaya tidak berlaku kekeliruan.  Menurut al-Ghazali, istilah dunia yang pertama berkisar pada nikmat dan kesenangan yang berlebih-lebihan diperoleh manusia selain daripada keperluan asasi (hajat) dan darurat. Keduanya, istilah dunia itu merangkumi semua perkara yang diperlukan sebelum mati.  Dengan sebab itu ada bentuk dunia yang bertentangan dengan agama dan ada bentuk dunia yang merupakan prasyarat kepada agama itu sendiri. Dengan kata lain tidak semua perkara duniawi termasuk pelantikan imam berlawanan dengan agama. Al-Ghazali menegaskan seseorang itu perlu faham betul-betul maksud dunia di sini.

Menurut al-Ghazali, peraturan agama bermula dengan asas ilmu dan ibadah. Ia tidak dapat dicapai kecuali dengan ada kesihatan jasmani, kelangsungan hidup dan kecukupan dalam keperluan asasi dan daruri termasuk pakaian, tempat tinggal, makanan dan keselamatan.


- dakwah.com.my

No comments:

Post a comment